ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУБПІКСЕЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ ПРИ СУМІЩЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

В.А. Душепа, М.Л. Усс

В даному дослідженні проведено порівняльний аналіз субпіксельних алгоритмів при суміщенні зображень за допомогою нормованого кореляційного алгоритму в кореляційно-екстремальних системах навігації. Розглянуто три субпіксельних алгоритми: інтерполяція інтенсивності еталонного зображення, інтерполяція (уточнення) розв'язувальної функції, градієнтний алгоритм. Алгоритми досліджувались на штучно змодельованих текстурних зображеннях з різною гладкістю і реальних зображеннях гіперспектрального радіометру AVIRIS при різному заданому просторовому зміщенні поточного та еталонного зображень. Згідно з результатами імітаційного моделювання найбільшу точність має метод інтерполяції інтенсивності. Проведено аналіз точності досліджуваних алгоритмів у порівнянні з теоретично граничною  точністю, отриманої на основі нерівності Крамера-Рао. Показано, що границя Крамера-Рао  неадекватно описує реальну точність досліджуваних алгоритмів при великих відношеннях сигнал/шум.

 

Ключові слова: суміщення зображень, субпіксельна точність, нормований кореляційний алгоритм, кореляційно-екстремальні системи навігації, границя Крамера-Рао.