МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

 

ISSN 1814-4225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАДІОЕЛЕКТРОННІ  І  КОМП’ЮТЕРНІ  СИСТЕМИ

 

7 (48)

 

 

 

 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ

 

 

Видається з січня 2003 р.

 

Виходить 4 рази на рік

 

 

 

Харків "ХАІ" 2010

 


Засновник журналу  Національний аерокосмічний університет  ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

 

Затверджено до друку вченою радою Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", протокол № 7 від 24 березня 2010 р.

 

Головний

редактор

 

Віктор Михайлович Ілюшко,

доктор технічних наук, професор

 

 

 

Редакційна

колегія

 

І.В. Баришев, д-р техн. наук, професор;

В.К. Волосюк, д-р техн. наук, професор;

В.М. Вартанян, д-р техн. наук, професор;

І.А. Жуков, д-р техн. наук, професор;

М.В. Замірець, д-р техн. наук, професор;

О.О. Зеленський, д-р техн. наук, професор;

Б.М. Конорєв, д-р техн. наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки;

В.А. Краснобаєв, д-р техн. наук, професор, заслужений винахідник України;

Г.Я. Красовський, д-р техн. наук, професор;

А.С. Кулік, д-р техн. наук, професор, лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки;

В.В. Лукін, д-р техн. наук, професор;

В.В. Пєчєнін, д-р техн. наук, професор;

В.В. Піскорж, д-р техн. наук, професор;

В.П. Тарасенко, д-р техн. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки;

І.Б. Сіроджа, д-р техн. наук, професор;

О.Є. Федорович, д-р техн. наук, професор;

В.С. Харченко, д-р техн. наук, професор, заслужений винахідник України.

 

 

 

Відповідальний

секретар

 

 

О.Б. Лещенко, кандидат технічних наук, доцент

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 6987 від 19.02.2003 р.

За вірогідність інформації несуть відповідальність автори. В журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами. Рукописи не повертаються. При передруку матеріалів посилання на журнал «РАДІОЕЛЕКТРОННІ І КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ» обов'язкові.

Науково-технічний журнал включений до переліку наукових видань, в яких можуть друкуватися основні результати дисертаційних робіт
(див. постанову президії ВАК України №1-05/
3 від 8.07.2009)

Реферативна інформація зберігається:

– у загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» та публікується у відповідних тематичних серіях УРЖ «Джерело» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-сервері http://www.nbuv.gov.ua);

– у реферативній базі даних Всеросійського інституту наукової і технічної інформації (ВІНІТІ) Російської академії наук і публікується у відповідних тематичних серіях РЖ (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-сервері http://www.viniti.ru).

 

© Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2010

 

 


 

ЗМIСТ


 

 

 

 

РАДІОЕЛЕКТРОННІ  І  КОМП’ЮТЕРНІ  СИСТЕМИ

 

7’2010

 

 

Редактор

О.І. Кучук

 

Комп'ютерний набір

Т.С. Пісклової

 

Комп'ютерна верстка

Ю.О. Лещенко

 

Оригінал-макет  виготовлено на кафедрі інформаційних управляючих систем Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

 

 

Підписано до друку 11.04.2010

Формат 60х84 1/8.  Папір офс. № 2. Офс. друк.

Ум. друк. арк. 18,55. Обл.-вид. арк. 19,29. Наклад 150 прим.

Замовлення  411. Ціна вільна

 

 

 

Адреса редакції:

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

"Харківський авіаційний інститут"

Україна, 61070, Харків70, вул. Чкалова, 17,
e-mail: ntrio@khai.edu, lesch@xai.edu.ua, aleksandr.leshchenko@gmail.com

 

Віддруковано ФОП Лисенко І.Б.

61070, Харків – 70, вул. Чкалова, 17, моторний корпус, к. 147

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 2607 від 11.09.06 р.