OBL PEKSМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

 

ISSN 1814-4225

 

 

 

 

 

 

 

 

РАДІОЕЛЕКТРОННІ  І  КОМП’ЮТЕРНІ  СИСТЕМИ

 

4 (16)

жовтень – грудень

2006

 

 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ

 

 

Видається з січня 2003 р.

 

Виходить 4 рази на рік

 

 

 

Харків "ХАІ" 2006

 


Засновник журналу  Національний аерокосмічний університет  ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

 

Затверджено до друку вченою радою Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", протокол № 4 від  20 грудня 2006 р.

Головний

редактор

 

Віктор Михайлович Ілюшко,

доктор технічних наук, професор

 

 

 

Редакційна

колегія

 

І.В. Баришев, д-р техн. наук, професор;

В.К. Волосюк, д-р техн. наук, професор;

В.М. Вартанян, д-р техн. наук, професор;

М.В. Замірець, д-р техн. наук, професор;

А.А. Зеленський, д-р техн. наук, професор;

Ф.Ф. Колпаков, д-р техн. наук, професор;

Б.М. Конарєв, д-р техн. наук, професор;

В.А. Краснобаєв, д-р техн. наук, професор;

Г.Я. Красовський, д-р техн. наук, професор;

А.С. Кулік, д-р техн. наук, професор, лауреат Державної премії України;

Г.П. Кульомін, д-р техн. наук, професор;

В.І. Лахно, д-р техн. наук, професор;

В.В. Лукін, д-р техн. наук, професор;

В.В. Пєчєнін, д-р техн. наук, професор;

В.В. Піскорж, д-р техн. наук, професор;

В.П. Тарасенко, д-р техн. наук, професор;

І.Б. Сіроджа, д-р техн. наук, професор;

О.Є. Федорович, д-р техн. наук, професор;

В.С. Харченко, д-р техн. наук, професор;

В.М. Яковлєв, д-р техн. наук, професор

 

 

 

 

Відповідальний

секретар

 

 

О.Б. Лещенко, кандидат технічних наук, доцент

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 6987 від 19.02.2003 р.

За вірогідність інформації несуть відповідальність автори. В журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами. Рукописи не повертаються. При передруку матеріалів посилання на журнал «РАДІОЕЛЕКТРОННІ І КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ» обов'язкові.

 

 

© Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2008

 

 


 

ЗМІСТ

 

 


 

 

 

РАДІОЕЛЕКТРОННІ  І  КОМП’ЮТЕРНІ  СИСТЕМИ

 

4’2006

 

 

Редактор

О.І. Кучук

 

Комп'ютерний набір

Т.С. Пісклової

 

Комп'ютерна верстка

О.Б. Лещенка

 

Оригінал-макет  виготовлено на кафедрі інформаційних керуючих систем Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського
“Харківський авіаційний інститут”

 

 

 

Підписано до друку 25.12.2006

Формат 60х84 1/8. Папір офс. № 2. Офс. друк.

Ум. друк. арк. 8,37.               Обл.-вид. арк. 9,33.      Наклад 150 прим.

Замовлення  1225.                                    Ціна вільна

 

Адреса редакції:

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

"Харківський авіаційний інститут"

Україна, 61070, Харків70, вул. Чкалова, 17,
e-mail редакції: lesch@xai.edu.ua

 

Віддруковано у копіювальному центрі “Моторний”, ФОП Лисенко І.Б.

61070, Харків – 70, вул. Чкалова, 17, моторний корпус, к. 152, т. 707-44-76

e-mail: info@copycentre.kharkov.ua

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 2607 від 11.09.06 р.