OBL PEKSМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

 

ISSN 1814-4225

 

 

 

 

 

 

 

 

РАДІОЕЛЕКТРОННІ  І  КОМП’ЮТЕРНІ  СИСТЕМИ

 

2’2003

 

 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ

 

 

 

 

 

Харків "ХАІ" 2003

 


Засновник журналу  Національний аерокосмічний університет  ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

 

Затверджено до друку вченою радою Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", протокол № 8 від  23 квітня 2003 р.

Головний

редактор

 

Віктор Михайлович Ілюшко,

доктор технічних наук, професор, декан радіотехнічного факультету

 

 

 

Редакційна

колегія

 

І.В. Баришев, д-р техн. наук, професор;

В.К. Волосюк, д-р техн. наук, професор;

В.М. Вартанян, д-р техн. наук, професор;

В.Я. Жихарєв, д-р техн. наук, професор;

М.В. Замірець, д-р техн. наук, професор;

А.А. Зеленський, д-р техн. наук, професор;

Ф.Ф. Колпаков, д-р техн. наук, професор;

Б.М. Конарєв, д-р техн. наук, професор;

Г.Я. Красовський, д-р техн. наук, професор;

А.С. Кулік, д-р техн. наук, професор;

Г.П. Кульомін, д-р техн. наук, професор;

В.В. Лукін, д-р техн. наук, професор;

В.В. Пєчєнін, д-р техн. наук, професор;

В.П. Тарасенко, д-р техн. наук, професор;

І.Б. Сіроджа, д-р техн. наук, професор;

О.Є. Федорович, д-р техн. наук, професор;

В.С. Харченко, д-р техн. наук, професор;

В.М. Яковлєв, д-р техн. наук, професор, академік НАН України.

 

 

 

 

Відповідальний

секретар

 

 

О.Б. Лещенко, кандидат технічних наук, доцент

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 6987 від 19.02.2003 р.

Журнал друкує статті українською, російською та англійською мовами.

 

 

© Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2003

 

 


 

ЗМІСТ

 


 

 

 

 

РАДІОЕЛЕКТРОННІ І КОМПЮТЕРНІ СИСТЕМИ

 

2’2003

 

 

Редактор

Т.Г. Кардаш

 

 

Коректор

Т.С. Пісклова

 

Комп'ютерна верстка

О.Б. Лещенко

 

 

Оригінал-макет  виготовлено на кафедрі інформаційних управляючих систем Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського
“Харківський авіаційний інститут”

 

 

 

Підписано до друку 14.07.2003

Формат 60х84 1/8. Папір офс. № 2. Офс. друк.

Умовн.-друк. арк.  4,84                  Облік.-вид. арк. 5,5     Т. 100 прим.

Замовлення № 235 від 24.07.2003 Ціна вільна

 

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є. Жуковського

"Харківський авіаційний інститут"

Україна, 61070, Харків-70, вул. Чкалова, 17,
e-mail редакції: lesch@xai.edu.ua

 

Надруковано ЧП “Овчаренко Александр Григорьевич”

м. Харків, майдан Конституції, 1, Палац Праці, 2 п., 3 пов.