INTELLECTUAL SYSTEMS: PRINCIPLES OF THE HEURISTIC SELF-ORGANIZATION OF THE PROCESSES OF SENSE THINKING AND SENSE ACTIVITY

Серій Ілліч Доценко

Abstract


The purpose of this study is to solve the following problems. The first task concerns the determination of the form of correspondence of factors that model the technological activity of the “process” and “resource” with factors that are subjected to simultaneous processing according to the central regularity of the integrative activity of the brain. The second task concerns the determination of possible forms of relationships for technological activity factors “process” and “resource” with concepts that characterize thinking processes, namely: “reflection”, “data”, “information”, “knowledge”, “meaning”, “thinking”, “intelligence”, “semantic thinking”, “understanding”. From the above analysis of the problems of representation, processing, and acquisition of knowledge, it follows that the main problem is the mismatch of the laws of formal logic with logic, which is realized in the thinking processes of living beings. Human intelligence in the theory of artificial intelligence is perceived as an auxiliary tool. In the theory of artificial intelligence, the model of an artificial neuron copies its structure but does not reproduce the processes that are realized in it. From a philosophical point of view, the basic concepts that reveal the content of thinking processes are the concepts of “reason” and “mind”. Moreover, the main property of the mind is its dialectics, which is manifested through the concept of "measure". The content of the concept of “measure” is defined in the form of a dialectical unity of the concepts of “general” (qualitative definition) “single” (quantitative definition). The methodological basis for the construction of all logical models is the methodology of a holistic approach based on which a logical model of holistic semantic activity is formed. In this model, the content of "duality" of the content of the concept of "activity" is disclosed. This ensured the definition of the principle of organizing the intellectual system into an organized whole in the form of the dialectical unity of certain tasks, as well as the principle of self-organization of its activities in the form of a mechanism to ensure compliance with the results of solving these problems. Based on the hypothesis about the equivalence of the technological activity of the natural intellectual system using the “process” and “resource” factors and the process of semantic thinking based on the central regularity of the integrative activity of the brain, a logical model for structuring excitations on the theory of functional systems has been developed. This model, along with the logical model of semantic activity (process), serves as the basis for the formation of logical models of levels 0 - 4. The principle of heuristic self-organization in the form of a fourth heuristic, namely, dialectical self-organization for the concepts of “general” “single”, is a fundamental principle of heuristic self-organization of pairs of factors for logical models. The architectures of these logical models are formed using two pairs of factors defined for each model. The fifth principle of heuristic self-organization follows from this: the architecture of logical models of semantic thinking and semantic activity are formed using two pairs of factors defined for each logical model, the elements of each of which are connected by cause-effect relationships, which in meaning correspond to pairs of process and resource factors, and correspond to the architecture of the Cartesian coordinate system.

Keywords


data; knowledge; intelligence; architecture; model; thinking; cybernetics

References


Dotsenko, S. I. Intelektual'ni systemy: pryntsyp evrystychnoyi samoorhanizatsiyi [Intelligent systems: principle of heuristic self-organization]. Radioelektronni i komp'uterni sistemi – Radioelectronic and computer systems, 2020, no. 1(93), pp. 4-16. DOI: 10.32620/reks.2020.1.01.

Dotsenko, S. I. Teoretychni osnovy stvorennya intelektual'nykh system komp"yuternoyi pidtrymky rishen' pry upravlinni enerhozberezhennyam orhanizatsiy. Diss. dokt. tekhn. nauk [Theoretical Foundations for Creating Intelligent Computer Support Systems for Managing Energy Saving Organizations Dr. eng. sci. diss.]. Kharkov, Kharkivs'kyy natsional'nyy tekhnichnyy universytet sil's'koho hospodarstva imeni Petra Vasylenka Publ., 2017. 369 p.

Gegel', G. V. F. Nauka logiki. Pervaya chast' Ob"ektivnaya logika. Vtoraya chast' Sub"ektivnaya logika [The first part is objective logic. Second Part Subjective Logic]. Sankt-Peterburg, Nauka, 1997. 800 p.

Klain, M. Matematika. Utrata opredelennosti [Math. The loss of certainty]. Moscow, Mir Publ., 1984. 434 p., pp. 275.

Minskii, M. Freimy dlya predstavleniya znanii [Frames for the representation of knowledge]. Мoscow, Energiya Publ., 1979. 152 p.

Khyuvenen, E., Seppyanen, I. Mir Lispa. Tom. 2. Metody i sistemy programmirovaniya [Mir Lisp. Tom. 2. Methods and programming systems]. Мoscow, Mir Publ., 1990. 332 p.

Nilsson, Nils J. Principles of artificial intelligence. Tioga Publishing Co., Palo Alto, CA, 1980. 476 p.

Lorier, J.-L. Artificial intelligence Systems. Moscow, Mir Publ., 1991. 568 p.

Ueno, H., Ishizuka, M. Predstavlenie i ispol'zovanie znanii [Presentation and use of knowledge]. Мoscow, Mir Publ., 1990. 12 p.

Osuga, S. Obrabotka znanii [Processing knowledge]. Moscow, Mir Publ., 1989. 293 p.

Osuga, S., Saeki, Yu. (ed.) Priobretenie znanii [The acquisition of knowledge]. Moscow, Mir Publ., 1990, 17 p.

Popov, E. V. Ekspertnye sistemy: Reshenie neformalizovannykh zadach v dialoge s EVM [Expert systems: Solving informal tasks in a dialogue with a computer]. Moscow, Nauka Publ., 1987. 288 p.

Minsky, M. Form and Content in Computer Science. J.A.C.M., 1970, vol. 17, no. 2, pp. 197-215.

Anokhin, P. K. Printsipial'nye voprosy obshchey teorii funktsional'nykh sistem [Fundamental questions of the general theory of functional systems]. V kn. Ocherki po fiziologii funktsional'nykh sistem – In the book. Essays on the physiology of functional systems, Moscow, Meditsina Publ., 1975, pp. 17-62.

Lenin, V. I. Filosofskie tetradi [Philosophical notebooks]. Leningrad, Izdatel'stvo TsK VKP (b), 1934. 475 p.

Dotsenko, S. I. Vyznachennya shlyakhiv rozvytku intelektual'nykh informatsiynykh tekhnolohiy [Definition of ways of development of intellectual information technologies]. Informatsiyni tekhnolohiyi ta innovatsiyi v ekonomitsi, upravlinni proektamy ta prohramamy : monohrafiya [Information technologies and innovations in economy, management of projects and programs: monograph]. Kharkov, FOP Panov A.M. Publ., 2016, pp. 263-288.

Hawkins, J., Blakeslee, S. On Intelligence: How a New Understanding of the Brain Will Lead to the Creation of Truly Intelligent Machines. New York, Times Books Publ., 2004. 272 p.

Kudryavtsev, D. V. Sistemy upravleniya znaniyami i primenenie ontologii [Knowledge management systems and the use of ontologies]. SPb., Izd-vo Politekhn. un-ta, 2010. 344 p.

Bukovich, U., Williams, R. Upravlenie znaniyami: rukovodstvo k deistviyu [Knowledge management: a guide to action]. Мoscow, INFRA-M Publ., 2002. XVI, 504 p.

Shreider, Yu. A., Sharov, A. A. Sistemy i modeli [Systems and models]. Moscow, Radio i svyaz' Publ., 1982. 152 p.

B'yuzen, T., B'yuzen, B. Supermyshlenie [Superthinking]. Minsk, LLC "Potpourri" Publ., 2003. 304 p.

Shteinberg, V. E. Teoriya i praktika didakticheskoi mnogomernoi tekhnologii [Theory and Practice of Didactic Multidimensional Technology]. Мoscow, Narodnoe obrazovanie Publ., 2015. 350 p.

Krogerus, M., Cheppeler, R. Kniga reshenii. 50 modelei strategicheskogo myshleniya [Book of decisions. 50 models of strategic thinking]. Мoscow, CJSC “Olimp-Business”, 2012. 208 p.

Kaplan, R. S., Norton, D. P. Sbalansirovannaya sistema pokazatelei. Ot strategii k deistviyu [Balanced Scorecard. From strategy to action]. Мoscow, CJSC “Olimp-Business”, 2003. 214 p.

Dotsenko, S. I. Do pytannya pro teoretychne obgruntuvannya metodolohiyi zbalansovanoyi systemy pokaznykiv [On the question of theoretical justification of the methodology of a balanced scorecard] «Stratehiyi inno-vatsiynoho rozvytku ekonomiky: biznes, nauka, osvita» : Pratsi VII Mizhnarodniy naukovo-praktychniy kon-ferentsiyi: (SIDEC 2015) 29 veresnya – 2 zhovtnya 2015 r. ["Strategies for innovative development of the economy: business, science, education": Proceedings of the VII International scientific-practical conference -ferences: (SIDEC 2015) September 29 – October 2, 2015]. Kharkiv, NTU «KhPI» Publ., 2015, pp. 265-268.

Medvedeva, O. M. Obhruntuvannya interaktyvnoho pidkhodu do rozvytku orhanizatsiy na osnovi metodolohiyi upravlinnya proektamy [Substantiation of an interactive approach to the development of organizations based on project management methodology]. Upravlinnya proektamy ta rozvytok vyrobnytstva : Zb. nauk. pr. [Project Management and Production Development: Coll. Science. pr.]. Luhansk, Published by SNU V. Dalya, 2010, no. 3(35), pp. 52-60.

GOST R ISO 19440:2010 Integratsiya predpriyatiya. Konstruktsii dlya modelirovaniya predpriyatii (ISO 19440:2007 Enterprise integration – Constructs for enterprise modeling (IDT)) [GOST R ISO 19440: 2010 Integration of an enterprise. Designs for enterprise modeling (ISO 19440: 2007 Enterprise integration - Constructs for enterprise modeling (IDT))]. Vveden v deistvie 2011-09-01. Moscow, Standartinform Publ., 2012. V, 104 p. (Natsional'nyi standart Rossiiskoi federatsii).

Kalyanov, G. N. Postroenie arkhitektury predpriyatiya [Construction of enterprise architecture]. Korporativnye sistemy – Corporate systems, 2005, no. 3. Available at: http://www.management.com.ua/ims/

ims110.html (аccessed 12.02.2020).

Makarenko, S. I. Intellektual'nye informatsionnye sistemy [Intelligent Information Systems]. Stavropol, Siberian State University of Moscow State University named after M. A. Sholokhov, 2009. 206 p.

Kleiner, G. Sistemnaya organizatsiya ekonomiki i sistemnyi menedzhment [System Organization of Economics and System Management]. 12 Mezhdunarodnaya konferentsiya po problemam razvitiya ekonomiki i obshchestva. Sektsiya «Menedzhment». 6 aprelya 2011 goda. Natsional'nyi issledovatel'skii universitet – Vysshaya shkola ekonomiki [12 International Conference on the Problems of Economic and Social Development. Section "Management". April 6, 2011. National Research University - Higher School of Economics]. Мoscow, Publishing House House of the Higher School of Economics, 2012, Book 2. 644 p.

DSTU ISO 9000:2007 Systemy upravlinnya yakistyu Osnovni polozhennya ta slovnyk terminiv (ISO 9000:2005, IDT) [DSTU ISO 9000: 2007 Quality management systems Basic provisions and glossary (ISO 9000: 2005, IDT)]. Kyyiv, Derzhspozhyvstandart Ukrayiny Publ., 2006. VI, 37 p. (Nats. standart Ukrayiny).

Dotsenko, S., Illiashenko O., Kamenskyi S., Kharchenko V. Integrated Model of Knowledge Management for Security of Information Technologies: Standards ISO/IEC 15408 and ISO/IEC 18045. Information & Security, 2019, vol, 43, no. 3, pp. 305-317.
DOI: https://doi.org/10.32620/reks.2020.2.01

Refbacks

  • There are currently no refbacks.