ABOUT NATURAL AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE OF CYBERNETIC SYSTEMS

Серій Ілліч Доценко

Abstract


It is proposed as part of the concept of the “cybernetic system” to distinguish the following components: - cybernetic systems impervious to information, as a control system; - cybernetic systems permeable to information: intelligent functional systems based on natural intelligence; Intelligent information systems based on artificial intelligence. From an analysis of the content of the concept of “artificial intelligence,” it follows that at present there is no unambiguous definition of the content of this concept. Almost all authors agree that artificial intelligence should be similar to human intelligence. From an analysis of the content of the concept of “natural intelligence,” it follows that its basis is the central regularity of the integrative activity of the brain. It is proposed to define thinking as the possibility of representing things in measure, and intelligence as the ability to implement the process of measuring things. The measure is the presentation of a thing in the form of a dialectical unity of concepts general (qualitative definition) – single (quantitative definition). It is shown that the main problem that has not been solved so far for artificial neural networks is the problem of the formation of a capable mathematical model of a natural neuron based on the central regularity of integrative brain activity. The second problem requiring its solution is the need to teach the artificial intelligence system to "measure" things, as well as their properties. Without mastering this ability, no artificial intelligence system can implement the actions that characterize the activity of the natural neural network. The third problem is the need to train the artificial intelligence system to remember the previous experience. Manipulating knowledge is possible only by applying the laws of natural intelligence. Therefore, to form the knowledge base, experts are involved as a source of knowledge and knowledge engineers, as specialists in the extraction of knowledge from experts. Moreover, between the concepts of “data” and “information”, as well as “information” and “knowledge”, there is a dialectical connection in the form of “single” – “general”. Intelligent information technology can be the basis for the implementation of cybernetic systems permeable to information: intelligent functional systems; intelligent information systems. The fundamental task that needs to be solved is the task of establishing the composition and content of the concept of “unit of knowledge”.

Keywords


intelligence; data; information; knowledge; technology; system; cybernetics

References


Dotsenko, S. I. Uroky kryzy klasychnoyi kibernetyky: prychyny ta sutnist' [Lessons from the crisis of classical cybernetics: causes and essence]. Radioelektronni i komp'uterni sistemi - Radioelectronic and computer systems, 2018, no. 4(88), рр. 4–16.

Tesler, G. S. Novaja kibernetika kak funda-mental'naja nauka [New Cybernetics as a fundamental science]. Matematichnі mashini і sistemi – Mathematical Machines and Systems, 2005, no. 4, pp. 3–14.

Eshbi,U. Ross.Vvedenie v kibernetiku [IntroductiontoCybernetics]. Moscow, Izdatel'stvoInostrannoiliteratury Publ., 1959. 432 p.

Pospelov, H. S. Prohrammno-tselevoe planyrovanye y upravlenye. (Vvedenye) [Programmatic planning and management. (Introduction)]. Moscow, «Sov. radyo» Publ., 1976. 440 p.

Mel'tser, M. I. Dialogovoe upravlenie proizvodstvom (modeli i algoritmy) [Interactive production management (models and algorithms)]. Moscow, Finansy i statistika Pub., 1983. 240 p.

Volkova, V. N., Voronkov, V. A., Denisov, A. A. i dr. Teoriya sistem i metody sistemnogo analiza v upravlenii i svyazi [Systems theory and systems analysis methods in management and communication]. Moskov, Radio i svyaz' Publ., 1983. 248 p.

Shreider, Yu. A., Sharov, A. A. Sistemy i modeli [Systems and models]. Moscow, Radio i svjaz' Publ., 1982. 152 p.

Uemov, A. I. Sistemnyj pohod i obshhaja teorija sistem [System approach and general theory of systems]. Moscow, Mysl' Publ., 1978. 272 p.

Anokhin, P. K. Printsipial'nye voprosy obshchei teorii funktsional'nykh sistem [Principal issues of the general theory of functional systems]. V kn. Ocherki po fiziologii funktsional'nykh sistem [In the book Essays on the physiology of functional systems]. Moscow, Meditsina Publ., 1975, pp. 17–62.

Bertalanfi, L. Fon. Obshchaya teoriya sistem – kriticheskii obzor. Issledovaniya po obshchei teorii sistem [General systems theory – a critical review. Research on the general theory of systems]. Sbornik perevodov. Obshch. red. i vstup. stat'ya V. N. Sadovskogo i E. G. Yudina, Moscow, Progress Publ, 1969, pp. 29.

Pupkov, K. A., Kon'kov, V. G. Intellektual'nye sistemy (Issledovanie i sozdanie) Ucheb. posobie [Intelligent Systems (Researchand Creation)]. Mosсow, Izd-vo MGTU im. N. E. Baumana Publ., 2001. 194 p.

Chechkin, A. V. Slaboformal'nye sistemy diskretnoi matematiki [Weakly formal systems of discrete mathematics]. Informatizatsiya upravleniya – Informatization of management, Mosсow, MO RF Publ., 2003, pp. 34–41.

Dotsenko, S. I. Arkhitektonika funktsional'noyi systemy yak element orhanizatsiyi diyal'nosti v zahal'niy teoriyi pidpryyemstva [Architectonics of the functional system as an element of organization of activity in the general theory of enterprise]. Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu «KhPI» : Zbirnyk naukovykh prats'. Seriya: Tekhnichnyy prohres ta efektyvnist' vyrobnytstva [Bulletin of the National Technical University "KPI": Collection of scientific works. Series: Technical Progress and Production Efficiency]. Kharkiv, NTU «KhPI» Publ., 2013, no. 44 (1017), pp. 41–48.

DSTU 2481-94. Systemy obroblennya informatsiyi. Intelektual'ni informatsiyni tekhnolohiyi. Terminy ta vyznachennya : Sistemy obrabotki informacii. Intellektual'nye informacionnye tehnologii [Information processing systems. Intelligent information technologies. Terms and definitions]. Chynnyy vid 1995-01-01, Kyyiv, Derzhstandart Ukrayiny Publ., 1994. 72 p.

Devjatkov, V. V. Sistemy iskusstvennogo Intellekta [Systems of artificial intelligence]. Moscow, Izd-vo MGTU im. N. Je. Baumana Publ., 2001. 352 p.

Bellman, R. An Introduction to Artificial Intelligence: Can Computers Think? San Francisco, Boyd & Fraser Pub., 1978. 146 р.

Charniak, E., McDermott, D. Intkoduction to artificial intelligence. Addison‐Wesley Publ., 1985. ISBN 0‐201‐11946‐3.

Pospelov, G. S. Iskusstvennyj intellekt – osnova novoj informacionnoj tehnologii [Artificial intelligence - the basis of a new information technology]. Moscow, Nauka Publ., 1988. 280 p.

Ivakhnenko, A. G., Petrukhova, S. A., Ivakhnenko, N. A. Ob"ektivnaya komp'yuternaya klasterizatsiya. Teoreticheskie voprosy [Objective computer clustering. Theoretical questions]. Avtomatika i telemekhanika – Automation and Telemechanics, 1986, no. 3, pp. 3–11.

Kurzweil, R. The Age of Intelligent Machines. Massachusetts Institute of Technology, 1990. 580 р.

Schalkoff, R. J. Artificial Intelligence: an engineering approach. New York, McGraw-Hill Publ., 1990. 646 p.

Winston, P. H. Artificial Intelligence. Massachusetts Addison-Weslky Pub., 1999. 737 р.

Luger, George F., et al. Cognitive Science: The Science of Intelligent Systems. San Diego, New York, Boston, Academic Press, 1994. 666 p.

Yakushev, D. I. Ob opredelenii iskusstvennogo intellekta [On the definition of artificial intelligence]. Regional'naya informatika i informatsionnaya bezopasnost' : Sbornik trudov [Regional informatics and information security : Proceedings]. St. Petersburg, SPOISU Publ., 2016, no. 2, pp. 67–69.

GOST 15971-90 Sistemy obrabotki informatsii. Terminy i opredeleniya [Information processing systems. Terms and definitions]. Vved. 1992-01-01, Moscow, Izdatel'stvo standartov Publ., 1991. 14 p.

Sosnitskii, A. V. Iskusstvennyi intellekt i radikal'naya reforma sovremennoi nauki [Artificial intelligence and the radical reform of modern science].

Iskusstvennyi intellekt – Artificial intelligence, 2011, no. 1, pp. 91-106.

Akoff, Rassel L., Emeri, Frederik I. O tseleustremlennykh sistemakh [About purposeful systems]. Moscow, Sovetskoe radio Publ., 1974. 272 p.

Storozh, V. V. Ierarhicheskaja organizacija mira, intellekt i soznanie [Hierarchical Organization of World, Intelligence and Consciousness]. Iskusstvennyj intellect – Artificial Intelligence, 2010, no. 2, pp. 78-93.

Leshchenko, V. A. Problemy postroeniya intellektual'nykh sistem upravleniya predpriyatiyami [Problems of building intelligent enterprise management systems]. Іnduktivne modelyuvannya skladnikh system – Inductive modeling of folding systems, 2009, pp. 102-113.

Tereshchenko, S. V. Modelirovanie iskusstvennogo intellekta. Intellektual'nyi analiz informatsii [Modeling of artificial intelligence. Information Intelligence]. Iskusstvennyi intellect – Artificial Intelligence, 2013, no. 4, pp. 44-50.

Hrave, P. S., Rastryhyn, L. A. Kibernetika i psihika : monografija [Cybernetics and the psyche: a monograph]. In-t jelektroniki i vychislit. tehniki. Akad. nauk Latv. SSR, Riga, Zinatne Publ., 1973. 96 p.

Khokins, Dzh., Bleiksli, S. Ob intellekte [On Intelligence]. Moscow, Izd. dom "Vil'yams" Publ., 2007. 240 p.

Lenin, V. I. Filosofskie tertadi [Philosophical notebooks]. Pod red. V. V. Adoratskogo i V. G. Sorina, Izdatel'stvo TsK VKP (b) Publ., 1934, pp. 283.

Gegel', G. V. F. Nauka logiki. Pervaya chast' Ob"ektivnaya logika. Vtoraya chast' Sub"ektivnaya logika [Science of logic. The first part of the objective logic. The second part of the subjective logic]. St. Petersburg, Nauka Publ., 1997. 800 p.

Dotsenko, S. I. Teoretychni osnovy stvorennya intelektual'nykh system komp"yuternoyi pidtrymky rishen' pry upravlinni enerhozberezhennyam orhanizatsiy. dys. dokt. tekhn. nauk [Theoretical foundations of creation of intellectual systems of computer support of decisions at management of energy saving of organizations. Dr. eng. sci. diss.]. Kharkiv, 2017. 369 p.

Popov, E. V. Ekspertnye sistemy: Reshenie neformalizovannykh zadach v dialoge s EVM [Expert systems: Solving informal tasks in a dialogue with a computer]. Moscow, Nauka Publ., 1987, 288 p.

Artificial neural network. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_neural_network (Accessed 10.03.2019).

Levin, I. Chto mozhet i chego ne mozhet neiroset': pyatiminutnyi gid dlya novichkov [What the neural network can and cannot do: a five-minute guide for beginners]. Available at: https://habr.com/ru/company/neurodatalab/blog/335238/. (Accessed 01.06.2019).

Makarenko, S. I. Intellektual'nye informatsionnye sistemy [Intelligent information systems]. Stavropol', SF MGGU im. M. A. Sholokhova Publ., 2009. 206 p.

Aristotel'. Metafizika. Antologiya mysli [Metaphysics. Anthology of thought]. Moscow, Eksmo Publ., 2006. 608 p.

Dotsenko, S. I. Rozvytok pryntsypu binarnykh vidnosyn v teoriyi upravlinnya ekonomichnymy protsesamy [Development of the principle of binary relations in the theory of management of economic processes]. Modelyuvannya protsesiv v ekonomitsi ta upravlinni proektamy z vykorystannyam novykh informatsiynykh tekhnolohiy [Modeling of processes in economy and project management with the use of new information technologies]. Kharkov, KhNURE Publ., 2015, pp. 7–21.

Mazur, M. Kachestvennya teoriya informatsii [Qualitative information theory]. Moscow, Mir Publ., 1975. 240 p.

Information technology [Electronic resource]. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology. (Accessed 01.08.2019).

GOST R ISO 14258-2008. Promyshlennye avtomatizirovannye sistemy. Kontseptsii i pravila dlya modelei predpriyatiya [Industrial automated systems. Concepts and rules for enterprise models]. Vveden 2010-01-01, Moscow, Standartinform, 2009. VI, 14 p. (Natsional'nyi standart Rossiiskoi federatsii). ISO 14258:1998 Industrial automation systems – Concepts and rules for enterprise models.

GOST R ISO 19439-2008. Integratsiya predpriyatiya. Osnova modelirovaniya predpriyatiya (ISO 19439:2006 Enterprise integration – Framework for enterprise modeling (IDT)) [Enterprise Integration. The basis of enterprise modeling]. Vveden 2010-01-01, Moscow, Standartinform Publ., 2010. ІV, 32 p. (Natsional'nyi standart Rossiiskoi federatsii).

Kolodina, N. I., Lyabina, O. G. Kognitivnaya struktura znanii kak edinitsy znanii [Cognitive structure of knowledge as a unit of knowledge]. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A. S. Pushkina – Bulletin of the Leningrad State University. A. S. Pushkin, 2010, no. 1, vol. 5, pp. 50-56. Available at: https://cyberleninka.ru/search?q=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%98. (Accessed 01.06.2019).

Pasport spetsial'nosti 05.13.06 “Informatsiyni tekhnolohiyi” [Passport of special features 05.13.06 “Information technology”]. Available at: http://lp.edu.ua/pasport-specialnosti-051306 (Accessed 01.07.2019).

Gavrilova, T. A., Horoshevskij, V. F. Bazy znanij intellektual'nyh sistem [Knowledge Base Intelligent Systems]. St. Petersburg, Piter Publ., 2000. 384 p.
DOI: https://doi.org/10.32620/reks.2019.3.01

Refbacks

  • There are currently no refbacks.